PARKEN Sport & Entertainment A/S - Kapitalforhøjelse

Tegningen af nye aktier i PARKEN Sport & Entertainment A/S sluttede den 4. april 2001. I alt er der på basis af tildelte tegningsretter tegnet 343.800 stk. nye aktier.

De nye aktier optages til notering på Københavns Fondsbørs med virkning fra den 10. april 2001. Efter emissionen udgør aktiekapitalen i selskabet nominelt DKK 36.976.000 (1.848.800 stk. aktier á nominelt DKK 20).

Tegningen af de nye aktier er sket til DKK 220 pr. aktie, og herved tilføres selskabet et bruttoprovenu på DKK 75,6 mio.

Udgangspunktet for emissionen var at tilføre selskabet ny kapital på min. DKK 70 mio. På denne baggrund finder selskabet provenuet tilfredsstillende - specielt i lyset af den meget negative udvikling generelt på aktiemarkederne siden offentliggørelsen af emissi-onen den 29. januar 2001.

Endvidere finder ledelsen det fordelagtigt for aktionærerne, at emissionen kunne gen-nemføres med et tilfredsstillende resultat til en tegningskurs på DKK 220. Tegningskur-sen blev fastsat ca. 10% over børskursen ved offentliggørelsen af emissionen på bag-grund af tegningstilsagn fra investorer, og idet ledelsen ikke ønskede at udbyde aktierne til en discount til børskursen.

Provenuet fra emissionen bidrager til, at PARKEN Sport & Entertainment fortsat har en meget stærk kapitalstruktur, som giver mulighed for at gennemføre en række forvente-de, strategiske investeringer inden for sport og underholdning, der vil styrke koncernens markedsposition i Danmark og Øresundsregionen.